บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ และประสานงานธุรกิจร้านอาหารในเครือ อาจารย์มัลลิการ์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของ อาจารย์มัลลิการ์ที่ต้องการอนุรักษ์ และคงไว้ซึ่ง คุณประโยชน์ของอาหารไทยให้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รู้จักและหันมาบริโภคอาหารไทย ให้แพร่หลายที่สุด สนองนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให ้อาหารไทย เป็นอาหารของชาวโลก หรือ ที่เรียกว่า “ ครัวไทย สู่ครัวโลก ” ปัจจุบันร้านอาหารไทยคุณภาพในเครือ มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด ได้แก่ ร้านอ.มัลลิการ์ ร้านเรือนมัลลิการ์ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง
ร้านปังยิ้ม ร้านปาป้าปอนด์ ร้านคุ้มกะตังค์

วิสัยทัศน์

รักษาคุณภาพ รสชาติ อาหารไทยแท้ และนำสู่สากล To sustain the quality and taste of authentic Thai food and excelling on an International level 

พันธกิจ

1. คงความเป็นเอกลักษณ์ด้วย สูตรอาหารดั้งเดิมของไทย To maintain the uniqueness of our authentic Thai recipes. 
2. รักษามาตรฐานรสชาติ และคุณภาพอาหารไทย To sustain the standard and quality of our authentic Thai food.
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน To cultivate a highly skilled, agile, and competitive workforce.
4. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย To enhance our production techniques through the use of up-to-date technology and innovations.
5. สร้างโอกาส เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต อย่างไม่หยุดยั้ง To create new opportunities for continuous growth.
6. สังคมที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ To build the spirit of being socially responsible.

ธรรมเนียบผู้บริหาร

คุณณรัตน์ไชย หลีระพันธ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

อ.มัลลิการ์ หลีระพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

คุณชยพล หลีระพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด

 

คุณชมพลอย หลีระพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด