“ก๊าซชีวภาพ” คือก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลาย สารอินทรีย์ เช่น จากคน สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ตายลงแล้วถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ กลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัย ออกซิเจน ซึ่งในขณะที่ทำการย่อยสลายอยู่นั้น จะเกิดก๊าซขึ้นกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ” ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทน เป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จึงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

ประโยชน์จากก๊าซชีวิภาพ

ประโยชน์ของก๊าซชีวิภาพ
ก๊าซชีวิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หลายวิธี ขึ้นกับว่าเราได้ก๊าซจากกระบวนการผลิต มากน้อยเพียงใด เช่น นำไปใช้ให้พลังงานความร้อน ใช้เป็นก๊าซหุงต้มและให้แสงสว่างในครัวเรือน ,ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลพลอยได้จาก การผลิต ก๊าซชีวิภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร จะสามารถทดแทนก๊าซหุงต้มประมาณ 0.46 กิโลกรัม ทดแทนน้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร ทดแทนน้ำมันเตา 0.55 ลิตร และเทียบเท่าไฟฟ้า 1.20 kwsเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้นึกภาพ ได้ง่ายขึ้น ก๊าซชีวิภาพจำนวน 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 1.ให้ค่าความร้อน 3,000-5,000 กิโลแคลอรี ความร้อนนี้จะทำให้น้ำ 130 ลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได้ 2.ใช้กับตะเกียงก๊าซขนาด 60-100 วัตต์ ลุกไหม้ได้ 5-6 ชั่วโมง 3.ผลติกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวัตต์ kw 4.ถ้าใช้กับครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงต้มได้ 3 มื้อ